Informacja o administracji danych osobowych - Lazurowa

Informacja o administracji danych osobowych

Informacja o administracji danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Sokratesa Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 62A oraz Bukowińska Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 62A („Administrator”).

2. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zgłoszenia rezerwacyjnego będą przetwarzane w następujących celach:

 1. związanych z zawarciem i realizacją zgłoszenia, ewentualnej umowy przedwstępnej lub zobowiązującej a także ewentualnej umowy sprzedaży,
 2. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk,
 3. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
 4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
 5. związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 6. archiwizacji,
 7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

 1. niezbędność do wykonania zgłoszenia, umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy przedwstępnej lub zobowiązującej;
 2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski,
 3. udzielona zgoda,
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. osobom trzecimi w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 3. podmiotom kontrolnym i nadzorczym.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich przy zachowaniu środków bezpieczeństwa powszechnych w Polsce.

6. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. czas obowiązywania zgłoszenia lub którejś z ww. umów;
 2. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;
 4. udzielona zgoda.

7. Ponadto, informujemy że ma Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przeniesienia Pani/Pan danych osobowych do wskazanej bazy.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora: ul. Jana Kazimierza 62A, 01-248 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Sprzedaży na skrzynkę sprzedaz@lazurowa.com.pl.

Umów się na spotkanie

(22) 852 26 03

(22) 857 90 85

Biuro sprzedaży

Kacpra Karlińskiego 4 lok.175 , Warszawa

BukowinskaDevelopmentGroup